SLUŽBY
Jambor - čerpací stanice
NAFTA

36,19 Kč/l

Ad Blue 23,99 Kč/l

Provozní řád - Depo Měnín

Provozní řád areálu Depo Měnín

 

(dále také jen jako „provozní řád“)

 

1. Základní ujednání provozního řádu

1.1 Provozovatelem a vlastníkem areálu Depo Měnín je obchodní korporace JAMBOR s.r.o., IČO: 28285034, se sídlem Měnín, č.p. 580, 664 57 Měnín (dále také jen jako „provozovatel“).

1.2 Provozní řád upravuje pravidla a podmínky užívání areálu Depo Měnín.

1.3 Užívání areálu Depo Měnín je možné pouze na základě smluvního vztahu provozovatele a uživatele.

1.4 Uživatel okamžikem vjezdu do areálu Depo Měnín uzavírá s provozovatelem areálu Depo Měnín smlouvu o užívání areálu Depo Měnín, jejíž součástí je tento provozní řád.

1.5 Uživatelem je každý, kdo vjel nebo se pohybuje v areálu Depo Měnín (zaměstnanci, dodavatelé, návštěvníci atd.).

1.6 Uživatel se zavazuje při vjezdu, pohybu, parkování a výjezdu z areálu Depo Měnín dodržovat tento provozní řád.

1.7 Uživatel vjezdem do areálu Depo Měnín souhlasí s tímto provozním řádem.

1.8. Uživatel bere na vědomí, že v areálu Depo Měnín lze parkovat pouze na vyhrazených místech určených pro parkování za předpokladu, že se nejedná o zarezervované místo. Rezervovaným místem je parkovací místo označené dopravním značením (ať již svislým či vodorovným).

1.9 Provozovatel zabezpečuje areál Depo Měnín prostřednictvím vstupní a výjezdové brány/závory, oplocení, kamerového systému a ostrahy a to pouze za účelem ochrany svého majetku a za účelem dodržování povinností ze strany uživatele.

1.10 Uživatel bere na vědomí, že v areálu Depo Měnín platí obecně závazné právní předpisy, zejména platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o silničním provozu“).

1.11 Uživatel je povinen se řídit pravidly provozu na pozemních komunikacích a dopravním značením či pokyny příslušných zaměstnanců provozovatele řídící provoz uvnitř areálu Depo Měnín.

1.12 Areál Depo Měnín není veřejným parkovištěm. Areál Depo Měnín není hlídaným parkovištěm. Provozovatel neodpovídá za škodu na vozidlech, ani za škodu na věcech, které tvoří příslušenství vozidla, ani za škodu na věcech, které nejsou příslušenstvím vozidla (ceniny, zavazadla, atd.).

1.13 Provozovatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu odmítnout umožnit vjezd osobě do areálu Depo Měnín.

1.14 Provozovatel si dále vyhrazuje právo vjezd do areálu Depo Měnín omezit nebo zastavit z jakéhokoliv důvodu (zejména si toto právo vyhrazuje provozovatel v souvislosti s naplněním kapacity vozidel v areálu Depo Měnín).

1.15 Provozovatel se zavazuje umístit a mít umístěné v areálu Depo Měnín dopravní značení za účelem organizace provozu v areálu depo Měnín.

1.16 Provozovatel se zavazuje mít k dispozici aktuální provozní řád v tištěné podobě u vjezdu do areálu. Každý uživatel má právo před vjezdem do areálu Depo Měnín nahlédnout do této tištěné podoby provozního řádu. Dále je tento provozní řád v tištěné podobě vyvěšen na příslušeném místě ve vchodu do  budovy sídla Jambor s.r.o. a vchodu areálu Depo DPD Měnín.

1.17 Uživatel je povinen, v případě výzvy provozovatele nebo jím pověřené osoby, před vjezdem do areálu Depo Měnín podepsat prohlášení, že se seznámil s tímto provozním řádem.

1.18 Uživatel je povinen seznámit se před vjezdem do areálu Depo Měnín s tímto provozním řádem a dodržovat jej.

1.19 Uživatel je povinen chovat se v areálu Depo Měnín tak, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo jiné škodní události.

1.20 Uživatel je povinen si motorové vozidlo v případě zaparkování řádně zabezpečit.

1.21 Uživatel je povinen si motorové vozidlo před výjezdem z areálu Depo Měnín prohlédnout, zda nevykazuje známky poškození.

1.22 Uživatel je povinen dodržovat dopravní značení v areálu Depo Měnín.

1.23 Uživatel je povinen chovat se v areálu Depo Měnín tak, aby neohrozil plynulost provozu v areálu Depo Měnín.

1.24 Uživatel nesmí zaparkovat vozidlo v místech areálu Depo Měnín, která nejsou určena pro parkování. Stejně tak uživatel nesmí zastavit nebo stát v místech, kde platí zákaz zastavení nebo stání.

1.25 Uživatel nesmí v areálu Depo Měnín bez souhlasu provozovatele provádět opravy vozidla, čištění vozidla, mytí vozidla či jiné úpravy vozidla, stejně tak nesmí manipulovat s pohonnými hmoty či s oleji.

1.26 Uživatel se musí zdržet jednání, kterým by měl nebo mohl znečistit prostory areálu Depo Měnín.

1.27 Uživatel je povinen dbát pokynů provozovatele či jím pověřené osoby při organizaci provozu uvnitř areálu Depo Měnín.

1.28 Uživatel je povinen zdržovat se v areálu Depo Měnín jen na dobu nezbytně nutnou odpovídající účelu, za kterým uživatel vjel do areálu Depo Měnín (zejména se uživatel zavazuje k tomu, že v okamžiku kdy je splněn účel, pro který uživatel vjel do areálu Depo Měnín, že bez zbytečného odkladu odjede z areálu Depo Měnín tak, aby byla zajištěna plynulost provozu uvnitř areálu a stejně tak, aby nedošlo k naplnění kapacity areálu).

1.29 Uživatel je povinen počínat si v areálu Depo Měnín tak, aby neohrozil život, zdraví či majetek jiných osob. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za všechny škody, které svým jednáním způsobí provozovateli nebo třetí osobě.

2. Sankční ujednání

2.1 Uživatel je povinen za každé jednotlivé porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto provozním řádem zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč včetně DPH, slovy (šest set korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty.

2.2 Smluvní pokutu je uživatel povinen zaplatit provozovateli nebo jím pověřené osobě nejpozději před výjezdem z areálu Depo Měnín. Provozovatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vystavit uživateli doklad o zaplacení smluvní pokuty.

2.3 Provozovatel je oprávněn uplatnit k zajištění svých pohledávek vůči uživateli (smluvní pokuty, nárok na náhradu škody apod.) zadržovací právo k vozidlu, kterým uživatel vjel do areálu a současně je za tímto účelem oprávněn použít na tomto vozidle technický prostředek sloužící k zabránění odjezdu vozidla z areálu Depo Měnín. Provozovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po uhrazení pohledávky či pohledávek odstranit technický prostředek sloužící k zabránění odjezdu vozidla z areálu Depo Měnín a umožnit uživateli odjet s tímto vozidlem z areálu Depo Měnín. Provozovatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje uživatele vozidla informovat o důvodu zadržení vozidla. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že uživatel je informován o zadržení vozidla spolu s uvedením důvodu tohoto zadržení již samotnou instalací technického prostředku sloužícího k zabránění odjezdu vozidla z areálu Depo Měnín na zadržené vozidlo. V případě, že provozovatel využije svého práva zadržet vozidlo, zavazuje se o tomto učinit záznam s uvedením data, místa a důvodu zadržení vozidla.

2.4 Uživatel je povinen nahradit provozovateli veškeré náklady, které provozovateli vzniknou v souvislosti se svým zadržovacím právem blíže popsaném v bodě 3.3 tohoto provozního řádu (zejména se uživatel zavazuje nahradit náklady na odtah vozidla nebo uschování vozidla z důvodu předcházení škod, apod.).

3. Závěrečná ujednání

3.1 Uživatel je seznámen s tím, že prostory v areálu Depo Měnín jsou monitorovány kamerovými záznamy a je pořizován bezpečnostní záznam.

3.2 Smluvní vztahy založené smlouvu o užívání areálu Depo Měnín a tímto provozním řádem se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti v tomto provozním řádu výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro rozhodování všech sporů vyplývajících ze smlouvy o užívání areálu DEPO Měnín a tímto provozním řádem bude místně příslušný soud dle sídla provozovatele.

3.4 Provozovatel je oprávněn a vyhrazuje si právo kdykoli provést změny tohoto provozního řádu, a to na webových stránkách www.jambor.cz. Nově uzavírané smlouvy o užívání areálu Depo Měnín se budou vždy řídit aktuálním zněním provozního řádu. Na již uzavřené smlouvy o užívání areálu Depo Měnín se nové znění provozního řádu bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany souhlas.

3.5 Tento provozní řád areálu Depo Měnín nabývá platnosti a účinnosti dnem 01.12.2021